എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Aug 31, 2013

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി - മത്സരങ്ങള്‍കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി ഹൈസ്ക്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി സംസ്ഥാനതല വായനക്കുറിപ്പുമത്സരം മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലെപ്പോലെ ഈ വര്‍ഷവും നടത്തുന്നു. വായനക്കുറിപ്പുതയ്യാറാക്കണ്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2013 ല്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കായി നടത്തിയ കലാസാഹിത്യ മത്സരഫലങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കഥ, കവിത,നാടകം, തിരക്കഥ, ചിത്രരചന എന്നീ ഇനങ്ങളിലായിരുന്നു മത്സരം. താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും രണ്ടുലിസ്റ്റുകളും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

2 comments:

Ashish Joy said...

very good
i was searching 4 this

Ashish Joy said...

i was excited on seeing this,thanks