എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jan 22, 2015

'നിറകതിര്‍ 2015' (മലയാളം)          ആലപ്പുഴ ഡയറ്റ് പത്താംതരത്തില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുട്ടികളില്‍ അത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി തയ്യാറാക്കിയ അദ്ധ്യാപക സഹായിയാണ് 'നിറകതിര്‍ 2015'. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മികച്ച അദ്ധ്യാപകരും ഡയറ്റ് ഫാക്കല്‍ട്ടികളും പങ്കെടുത്ത ശില്പശാലയിലാണ് 'നിറകതിര്‍ 2015' രൂപപ്പെടുത്തിയത്. പത്താംതരത്തിലെ മലയാളം പാഠപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യായങ്ങളും സമഗ്രമായി വിശകലനംചെയ്ത്, കുട്ടിയുടെ ആശയനിലവാരം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരങ്ങള്‍ എഴുതുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍, മൂല്യനിര്‍ണ്ണയാംശങ്ങള്‍, സ്കോറിംഗ് എന്നിവയും ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കൈപ്പുസ്തകം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ഉയര്‍ന്ന വിജയയം കൈവരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം 'നിറകതിര്‍ 2015' (മലയാളം) നമുക്കായി ആലപ്പുഴ ഡയറ്റിന്റെ അനുമതിയോടെ അയച്ചുതന്ന മണിസാറിനുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു.


1 comment:

വില്‍സണ്‍ ചേനപ്പാടി said...

മഹത്തായ ശ്രമം. ഒത്തിരി നന്ദി .അഭിനന്ദനങ്ങള്‍......