എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jul 23, 2015

ഭാവാത്മക വായന - അമ്മമ്മ

ഭാവാത്മക വായന

  ഭാവം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് സാഹിത്യരചനകള്‍ വായിച്ചാസ്വദിക്കുന്നതിന് കുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കല്‍ ​അവധിക്കാല പരിശീലനത്തില്‍ നാം പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാല്‍, അമ്മമ്മ എന്ന രചനയുടെ ശബ്ദരേഖ നമ്മില്‍ പലരുടെയും കയ്യില്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ ക്ലാസ്സ് മുറിയിലെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് സഹായകരമായ ആ ശബ്ദശകലം ചുവടെ നല്‍കുന്നു. ഏവര്‍ക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വായനാനുഭവം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു.


 


വിദ്യാരംഗം ബ്ലോഗ് ടീം

No comments: