എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jun 9, 2016

ടീച്ചര്‍ ടെക്സ്റ്റ് ഒമ്പത്, പത്ത് ക്ലാസ്സുകള്‍പുതിയ മലയാളം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഒമ്പത്, പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ ടീച്ചര്‍ ടെക്സ്റ്റ് എസ്. സി. ആര്‍. ടി. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

ഒമ്പതാം തരം മലയാളം ടീച്ചര്‍ ടെക്സ്റ്റ്

പത്താം തരം മലയാളം ടീച്ചര്‍ ടെക്സ്റ്റ്

4 comments:

CLEETUS PERUMPILLY said...

ONLY PART OF IT . WHERE IS THE FULL TEXT EVEN AFTER THREE MONTHS ?

CLEETUS PERUMPILLY said...
This comment has been removed by the author.
unnikrishnan said...

can get AT unit 3 teacher text

MCX Silver Tips said...

very useful information..its very useful

Gold Silver Commodity Tips