എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Mar 3, 2016

അശാന്തിപര്‍വ്വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ..... - ചോദ്യശേഖരം

      വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യശേഖരം കൂടി... 'അശാന്തിപര്‍വ്വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം.....' 
   പത്താം തരം കേരളപാഠാവലി മൂന്നാം യുണിറ്റില്‍ നിന്നും ഉള്ള എല്ലാ പരീക്ഷാചോദ്യങ്ങളും ഈ ചോദ്യശേഖരത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതുന്നു.

1 comment:

pavumba said...

february il model exam start cheyukalla ipol labhicha chothyashekeram sherikum prayojena pedum vakki unit kudi mala 2nd adakam lebhichal kuduthal prayojanapdum.