എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Aug 14, 2010

 
മലയാള നാടിനു നമ്പ്യാരില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച സംഭാവന പറഞ്ഞറിയിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തത്രയാണ്. ജീവിതം മുഴുവന്‍ ചിരിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും അതിലൂടെ ചിന്തയെ ഉണര്‍ത്തിയും നമ്പ്യാര്‍ ഒരു പുതിയ കവിതാ രീതി മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഈ കവിതകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനാ തന്ത്രങ്ങളെ വെവ്വേറെ അപഗ്രഥിച്ചു മനസിലാക്കേണ്ടി വരും. അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമമാണ് ഇവിടെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നടത്തിവരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്പ്യാര്‍ സാഹിത്യത്തിന്റെ നാലാം ഭാഗം പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നു. ഇവ പലര്‍ക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു എന്നറിഞ്ഞതില്‍സന്തോഷം.

No comments: