എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jun 16, 2010

കന്നിക്കൊയ്ത്ത്


എട്ടാം ക്ലാസിലെ പാഠപുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ നമുക്ക് കുട്ടികളെ കേള്‍പ്പിക്കാന്‍ ഇതാ "കന്നിക്കൊയ്ത്ത്" കവിത, കവി മധുസൂദനന്‍ നായര്‍ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. ചുവടെ 'കന്നിക്കൊയ്ത്ത്'- എന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

No comments: