എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jun 20, 2010

അന്നവിചാരം മുന്നവിചാരം

ഒന്‍പതാം ക്ലാസിലെ BT -യിലെ ആദ്യ യൂണിറ്റ് നിങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയല്ലോ. അന്നത്തെ (ആഹാരം) നാം എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണണം എന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ ഈ പാഠം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്.


CHICKEN ALA CART


ഇനി നമുക്ക് ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ അന്നം എന്ന കവിത ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതും കവി തന്നെ പാടിയിരിക്കുന്നു .

No comments: