എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jun 22, 2010

മഴ വന്നപ്പോള്‍

ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണ ഗാഥ അതിന്റെ കാഴ്ചയിലുള്ള വലുപ്പംകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മലയാളിക്ക് പ്രിയങ്കരമായത്. പണ്ഡിതനും പാമരനും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഈണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കൃതിയുടെ രചന നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആളുകള്‍ പുതിയ പല ഈണത്തിലും ചൊല്ലാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിലും ആ പഴയ ഈണത്തിന്റെ മനോഹാരിത ഒന്ന് വേറെ തന്നെ. " ഉന്തുന്തു ന്തുന്തുന്തു ന്തുന്തുന്തു ന്തുന്തുന്തു ന്തുന്തുന്തു ന്തുന്തുന്തുന്താളെയുന്ത് " എന്ന കൃഷ്ണഗാഥയുടെ സ്വന്തം ഈണത്തില്‍ ഇതാ കവിതാ ഭാഗം കേള്‍ക്കൂ :

www.schoolvidyarangam.blogspot.com

1 comment:

Anonymous said...

sorry about the post before, it was the computer's fault. we can hear the song clearly, once again sorry...............................