എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jun 23, 2010

ഹിമാലയം

വിന്ധ്യ - ഹിമാലയങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ എന്ന അധ്യായം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ അഴീക്കോടിന്റെ തത്ത്വമസി അറിയുമ്പോള്‍ തന്നെ ഹിമാലയത്തെ കുറിച്ചും മാനസസരോവര്‍ പോലുള്ള അവിടത്തെ കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും ഏകദേശ ധാരണ നേടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതിനു സഹായിക്കുന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇതാ ചുവടെ നല്‍കുന്നു.

No comments: