എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jul 3, 2010

ഉജ്ജ്വല മുഹൂര്‍ത്തം

ആദ്യ യൂണിറ്റിനു സഹായകമാകുന്ന ഉജ്ജ്വല മുഹൂര്‍ത്തം എന്ന കവിത ചുവടെ PDF രൂപത്തില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ഈ കവിത കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ എല്ലാ അധ്യാപകരും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ?

No comments: