എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Dec 23, 2010

ആസൂത്രണരേഖ


പത്താംതരം കേരളപാഠാവലിയിലെ ആറാം യൂണിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് സമഗ്രാസൂത്രണവും ദൈനംദിനാസൂത്രണവും ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കഥാസാഹിത്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈയൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞുകാണുമെങ്കിലും ഒരു പുനരവലോകനത്തിന് ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നു കരുതുന്നു.

2 comments:

Beena mulakkulam said...

പത്താം ക്ലാസ്സിന്‍റെ റിവിഷന്‍ മിക്ക വിദ്യാലയങ്ങളിലും തുടങ്ങി ക്കഴിഞ്ഞു മാതൃകചോദ്യങ്ങള്‍ ബാക്കി കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെന്ഗില്‍ നന്നായിരുന്നു!

Anonymous said...

eeelinkukittunnilla