എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Jan 12, 2011

മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍ - പത്താം തരം ആറാം യൂണിറ്റ്


കഥാസാഹിത്യം എന്ന ആറാം യൂണിറ്റില്‍ രണ്ടുകഥകളും ഒരു ലേഖനവുമാണല്ലോ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കഥാപാത്ര നിരൂപണം, കഥാപാത്ര താരതമ്യം, കഥയിലെ സാമൂഹികാവസ്ഥകള്‍, നോവല്‍ ചരിത്രം, നോവല്‍ പട്ടിക എന്നീ മേഖലകളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. മുമ്പു നടന്ന പൊതുപരീക്ഷകളിലെല്ലാം അത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവയെല്ലാം സമാഹരിച്ച് ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
പരമാവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ ക്ലാസ്സില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു ചര്‍ച്ചചെയ്യുമല്ലോ.

1 comment:

Beena Mulakkulam said...

ഇത് പോലെ വേഗം വേഗം പോരട്ടെ മാതൃക ചോദ്യങ്ങള്!റിവിഷന് ആണല്ലോ!നന്ദി!ഒരായിരം!