എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Feb 2, 2015

ജനനം മരണം


ജനനം മരണം


തുടക്കം ഞടുക്കം

ഝടിതിയില്‍ മയക്കം

മടക്കം ഞടുക്കം

ഒടുക്കം തിടുക്കം

തെക്കിതില്‍ മടക്കംപാടതില്‍ ജീവിത

പാതയില്‍ കടുപ്പംകിഴക്കതില്‍ തുടക്കം

പാതിയില്‍ കടുപ്പം

എതിരതില്‍ മടക്കം

കടലതില്‍ ഒടുക്കം


രാജു കെ എന്‍ (HSST ബോട്ടണി)
GHSS ശിവന്‍കുന്ന്, മൂവാറ്റുപുഴ