എട്ടാംക്ലാസ്സ് മുന്‍വര്‍ഷചോദ്യങ്ങള്‍
SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE.......... SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE............. SSLC QUESTION POOL 2017 By SCERT CLICH HERE..........

Mar 3, 2016

അശാന്തിപര്‍വ്വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ..... - ചോദ്യശേഖരം

      വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യശേഖരം കൂടി... 'അശാന്തിപര്‍വ്വങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം.....' 
   പത്താം തരം കേരളപാഠാവലി മൂന്നാം യുണിറ്റില്‍ നിന്നും ഉള്ള എല്ലാ പരീക്ഷാചോദ്യങ്ങളും ഈ ചോദ്യശേഖരത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതുന്നു.

Mar 2, 2016

കാലിലാലോലം ചിലമ്പുമായ്... ചോദ്യശേഖരം
പത്താംതരം കേരളപാഠാവലി ഒന്നാം യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു ചോദ്യശേഖരമാണ് ഈ പോസ്റ്റ്. 2011 മുതല്‍ നടന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും "കാലിലാലോലം ചിലമ്പുമായ്..." എന്ന ഈ യുണിറ്റില്‍ നിന്നും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോള്‍ ഈ ചോദ്യശേഖരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നുകരുതുന്നു.

Mar 1, 2016

കവിതാസാഹിത്യം പത്താംതരം - എസ്.എസ്.എല്‍.സി. ഒരുക്കം

      

       എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരിക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടിസ്ഥാനപാഠാവലിയിലെ കവിതാസാഹിത്യത്തെ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷനാണ് ഇത്. ആറു കവിതകളിലുടെയും ഒന്നു കടന്നുപോകാനും അവയുടെ കാലിക പ്രസക്തി, പ്രധാനസവിശേഷതകള്‍ ഇവയെല്ലാം ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി ഓര്‍ക്കാനും ഈ പ്രസന്റേഷന്‍ ഉപകരിക്കും എന്നു കരുതുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്കുമുമ്പ് ഒന്ന് ഓടിച്ചുവായിക്കാനും കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇത് പകര്‍ത്തി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സാധിക്കും.